Informacja o prywatności/PRIVACY NOTICE

1. Wprowadzenie

Administratorem danych jest Admitad GmbH Heinz-Nixdorf-Str 6, 74172 Neckarsulm, (Niemcy) ("Admitad", "nas" lub "my"). Podmiotem przetwarzającym dane na polecenie Administratora danych jest ADMITAD Polska sp. z o.o., Elektronowa 2, Warszawa, Polska.

Celem niniejszej Informacji o Prywatności ("Informacja o Prywatności") jest przekazanie użytkownikowi informacji o tym, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy oraz przekazujemy w celach marketingowych oraz w związku z udostępnieniem produktu: e-booka: „Opanuj afiliację!”.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem data-support-poland@mitgo.com.

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą i udostępnieniem Państwu on-line produktu: e- booka „Opanuj afiliację!” Przetwarzanie nastąpi w celach marketingowych, w celu oferowania produktów oraz wysyłania informacji o produktach Admitad a także w celu wysyłania newsletterów. Przetwarzanie odbywać się będzie wyłącznie w zakresie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na przykład: będziemy przesyłać Państwu informacje o nowych produktach i ofercie Admitad za pośrednictwem poczty e-mail. Zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: Państwa dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) i dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), informacje o korzystaniu z naszej aplikacji/strony internetowej/ mediów społecznościowych.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas dalszej komunikacji marketingowej, mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje preferencje lub wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych osobowych na adres: data-support@admitad.com

3. Kategorie danych osobowych

W ramach udzielonej zgody będziemy zbierać, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać następujące informacje o Tobie: Adres email, Imię, Nazwa firmy.

Informacje te są dalej nazywane "Danymi osobowymi". Inne polityki Admitad lub umowy między spółkami z grupy Admitad, mogą zawierać dodatkowe informacje na temat ochrony danych (np. ogólne zasady ochrony danych, zasady dotyczące naruszania danych).


Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, w szczególności innym podmiotom powiązanym z grupy kapitałowej Admitad poza granicami Polski oraz dostawcom usług.

4. Przekazywanie i wspólne korzystanie z danych osobowych

Admitad może przekazywać dane osobowe użytkownika do podmiotów z grupy kapitałowej Admitad z innych krajów, w tym krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które mogą mieć inne standardy ochrony danych niż kraj zamieszkania użytkownika.

Podmioty te posiadają odpowiednie gwarancje, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Admitad ma uzasadniony interes w przekazywaniu i przetwarzaniu danych osobowych do wewnętrznych celów biznesowych.

5. Okres retencji

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika trwa do czasu odwołania zgody lub przez okres
5 lat od dnia ich przekazania. Jednak w przypadku naruszenia bezpieczeństwa Dane osobowe mogą być przechowywane do trzech lat od momentu upływu ww. terminów w celu rozpatrzenia roszczeń i sporów.

6. Bezpieczeństwo

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych,
w tym zobowiązujemy dostawców usług do stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności
i bezpieczeństwa Danych osobowych.

7. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, użytkownik może być uprawniony do korzystania
z niektórych lub wszystkich z poniższych praw:

  1. żądanie (i) informacji, jakie dane osobowe są przechowywane oraz (ii) dostępu do przechowywanych danych osobowych, w tym celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy, odbiorców danych, jak również potencjalnych okresów retencji;
  2. żądanie poprawienia, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych, np. dlatego, że (i) są one niekompletne lub niedokładne, (ii) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone, lub (iii) zgoda, na podstawie której dokonano przetwarzania, została wycofana;
  3. wyrażenia sprzeciwu, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, aby Państwa dane osobowe podlegały przetwarzaniu. W takim przypadku prosimy o podanie nam informacji na temat Państwa konkretnej sytuacji. Po dokonaniu oceny przedstawionych przez Państwa faktów zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych lub przedstawimy Państwu istotne, uzasadnione powody do dalszego przetwarzania; i/lub
  4. podejmowania działań prawnych w związku z ewentualnym naruszeniem Państwa praw
  5. w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również składania skarg do właściwych organów nadzorujących ochronę danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  6. żądania (i) otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo przekazali,
  7. w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz (ii) przekazywania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód z naszej strony; tam, gdzie jest to technicznie wykonalne, mają Państwo prawo żądania przekazania danych osobowych bezpośrednio od nas do innego administratora danych.
Użytkownik może (i) skorzystać z praw, o których mowa powyżej lub (ii) zadać wszelkie pytania lub (iii) złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych, kontaktując się z nami zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi.

8. Kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych osobowych

Wszelkie pytania, wątpliwości lub uwagi oraz prośby dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych osobowych – Pana Prof. Dr. Christophera Bauer.

Informacje podane przez Państwa podczas kontaktu z nami zostaną przetworzone w celu rozpatrzenia Państwa wniosku i zostaną usunięte po jego zakończeniu. Alternatywnie, ograniczymy przetwarzanie odpowiednich informacji zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania.

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, można to zrobić wysyłając e-mail na adres: data-support-poland@mitgo.com